UFI – klik hier voor het hele artikel

UFI – tijd om deze codes op te nemen op etiket en SDS.

Graag informeren wij u over de invoering van UFI op het etiket en het SDS. Tevens leggen wij u in een notendop uit wat uw verplichtingen zijn.

Alle gevaarlijke chemische producten moeten worden voorzien van een uniek nummer, de Unique Formula Indentifier, afgekort UFI. De UFI moet tezamen met informatie over het product (dat is opgenomen in het PCN dossier) worden geupload in het PCN Portal. Vrij vertaald is het PCN Portal een centraal Europees vergiftigingeninformatie centrum. Via indiening bij het PCN portal worden de EU Lidstaten geïnformeerd dat een bepaald product in hun land wordt verkocht en dat de informatie voor hen toegankelijk is via het PCN portal.

Voor welke producten en wanneer?

De UFIs zijn verplicht voor alle gevaarlijke producten, met uitzondering van die producten die alleen een milieugevaar hebben. Voor consumentenproducten en professionele producten geldt de verplichting vanaf 1 mei 2021. Voor industrieele producten geldt de verplichting vanaf 1 januari 2024.

Voor producten die reeds zijn geregistreerd bij een vergiftigingeninformatie centrum, geldt een overgangstermijn tot 2025. Daarna moeten ook die producten met UFI via de PCN portal aangemeld worden. Producten die reeds zijn geregistreerd bij een vergiftigingeninformatie centrum, maar om wat voor reden dan ook voor 2025 aangepast worden, moeten direct na deze aanpassing geregistreerd worden via het PCN Portal.

Met nadruk: cosmetische producten en ongevaarlijke producten hoeven niet te worden geregistreerd.

Hoe ziet de UFI er uit?

De code is een unieke combinatie van letters en cijfers volgens het volgende format: N1QV-R02N-J00M-WQD5

Hoe verkrijgt u een UFI en PCN dossier?

U heeft in ieder geval twee opties, via de ECHA website of met behulp van onze AMINCHI software.

De UFI  kan worden aangemaakt via de zgn UFI generator via de site van de EU: https://ufi.echa.europa.eu/#/create. AMINCHI gebruikers kunnen de UFI binnen AMINCHI genereren of een al bestaande UFI  eenvoudig toevoegen.

Het PCN dossier is aan te maken via IUCLID, maar voor AMINCHI gebruikers kan het maken van het PCN dossier ook volledig geautomatiseerd via AMINCHI. Als binnen AMINCHI eenmaal een SDS is gemaakt kan daarmee “druk-op-de-knop” een PCN dossier worden samengesteld en worden uitgestuurd. Uitgestuurde dossiers blijven zichtbaar binnen het persoonlijke AMINCHI-account.

Het inleveren van het PCN dossier gaat via het Submission Portal:  https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/echa-submission-portal. Nadat een username en password zijn aangemaakt, is deze portal voor iedereen toegankelijk.

Waar moet de UFI vermeld worden?

De UFI moet voor consumentenproducten en producten voor professioneel gebruik vermeld worden op het etiket. Geadviseerd wordt de UFI aan te brengen nabij een EAN code. Vermelding op het SDS is voor genoemde producten geen strikte verplichting. Desondanks zal het standaard in onze SDSen worden opgenomen.

Bij producten voor industrieel gebruik geldt dat de UFI verplicht op het SDS vermeld moet worden. Vermelding op het etiket mag wel, maar is niet verplicht.

Wat adviseren wij?

Wij raden u dringend aan om te starten met het aanmaken en vermelden van UFIs voor die producten in uw assortiment waar de UFI verplicht is. Momenteel is het nog niet voor alle Lidstaten mogelijk om de informatie van de PCN registratie te ontvangen, maar dit zal op korte termijn wel mogelijk zijn.

Wilt u meer informatie?

U kunt altijd contact met ons opnemen met uw vragen. Wilt u meer lezen ga dan bijvoorbeeld naar: https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/ufi_what_it_means_nl.pdf/7614b794-a48d-b136-4401-530badda5485