Cosmetica

Wat kost het aanmelden bij het CPNP?

De aanmelding zelf is kosteloos.

Onze uren zijn als volgt opgebouwd:

  • éénmalig 1 uur voor het aanmaken van uw account om toegang te krijgen tot het CPNP.
  • 1 uur per product voor het aanmelden.

Een kleurenrange in dezelfde formule wordt gezien als één product. Bij grote aantallen producten gaat het aanmelden iets sneller.

Welke kosten kan ik verwachten voor een PIF?

Het maken van een goed dossier kost gemiddeld 1-2 werkdagen. Daar bovenop komen de uren voor het invoeren van de gegevens van alle grondstoffen. Het is wettelijk verplicht dat de veiligheidsbeoordeling wordt uitgevoerd door een universitair of gelijkwaardig geschoold persoon. Besteedt u het maken van uw PIF uit aan een gekwalificeerde consultant zoals INFO CARE, kunt u zelf de rekensom maken.

Ik verkoop mijn cosmetica alleen via internet. Wat zijn mijn verplichtingen?

Ook bij verkoop via internet biedt u uw producten op de markt aan. Het maakt niet uit of u wel of geen fysieke winkel heeft. U moet dus voldoen aan alle verplichtingen zoals vastgelegd in Cosmetics Regulation (EC)1223/2009.

Ik gebruik alleen maar natuurlijke ingredienten in mijn cosmetica. Wat zijn mijn verplichtingen?

Wat voor type ingredienten (grondstoffen) u ook voor uw cosmetische product gebruikt, uw product valt onder Cosmetics Regulation (EC)1223/2009. U zult aan alle verplichten moeten voldoen. Een veel voorkomend misverstand is dat natuurlijke ingredienten veilig zijn; dat cosmetische producten op natuurlijke basis daarom per definitie veilig zijn. Wij willen niemands droom verstoren maar de praktijk is veel genuanceerder. Natuurlijk zijn er geen problemen met zonnebloemolie of olijfolie, maar van tal van etherische oliën is de veiligheid allerminst gegarandeerd. Helaas is van vele van natuurlijke extracten niet bekend wat de lange termijn gezondheidseffecten zijn.

Waar moet ik aan voldoen als ik cosmetische producten binnen de EU inkoop en onder eigen naam verkoop?

Als u binnen de EU cosmetische producten inkoopt liggen de verantwoordelijkheden gesplitst. De fabrikant is in feite degene die het product op de markt brengt. In principe ligt dan bij de fabrikant de verplichting om een Product Informatie Dossier (PIF) te verzorgen. Anderzijds, omdat uw merk- of bedrijfsnaam op het product staat u bent daarmee voor de autoriteiten de verantwoordelijke persoon. Zij verwachten de PIF bij u.
Het meest voor de handliggend is dat de fabrikant zorgdraagt voor de PIF en dat u de CPNP registratie regelt.

In de praktijk is dit een wat lastige situatie. Grote kans dat de fabrikant de PIF niet aan u wil verstrekken.
U moet zich realiseren dat een cosmeticadossier, een PIF, een zo nauwkeurige beschrijving van het product geeft dat het is na te maken. Door een PIF aan u te geven vraagt u uw leverancier in feite zijn concurrentiepositie weg te geven. U kunt zich voorstellen dat fabrikanten daar niet altijd happig op zijn.

Waar moet ik aan voldoen bij import van cosmetische producten van buiten de EU?

Als importeur wordt u in wettelijke zin gelijk gesteld aan een Europese fabrikant. Zoals dat heet, u bent degene die het product op de markt brengt. Dat betekent dat bij u de verplichting komt te liggen om een aanmelding bij CPNP te regelen en een Product Informatie Dossier (PIF) te hebben.

Het etiket van een cosmetisch product dat op de europese markt wordt gebracht dient volledig te voldoen aan de eisen zoals die in Cosmetics Regulation (EC)1223/2009 zijn vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan: INCI lijst en de naam en het adres van degene die het product op de markt brengt.

Verder hopen wij dat u enorm succesvol bent en grote volumes gaat verkopen. In dat geval moet u er wel opletten dat als u meer dan 1000 kg van een enkele chemische stof op de Europese markt brengt, u te maken krijgt met REACH.

Is een SDS voor cosmetica verplicht?

Nee, voor cosmetica is het niet wettelijk verplicht om een SDS mee te leveren. Soms wordt er wel eens om gevraagd in verband met transport. Indien gewenst kan dan een SDS opgesteld worden.

In welke taal moet mijn PIF (product informatie file) opgesteld worden?

De PIF moet in Europa opgesteld worden in de taal van het land OF een voor de autoriteiten makkelijk te begrijpen taal. Er is consensus dat Engels voor alle autoriteiten makkelijk te begrijpen is. Het volstaat dus uw PIF op te stellen in het Engels waarna deze in heel Europa kan worden gebruikt.

Welke informatie moet ik hebben om een Product Informatie Dossier (PIF) te kunnen laten opstellen?

U heeft nodig: de volledige samenstelling van het product zoals het in de fabriek gemaakt wordt.

Een (M)SDS van een product of een lijst met INCI namen die de samenstelling van een product weergeven is echt onvoldoende.
Verder zijn nodig: een beschrijving van  de eigenschappen van het product, het etiket, de fabricatiemethode (u moet aantonen dat het product volgens GMP gefabriceerd is) en tal van zaken meer. Wat precies meer is mede afhankelijk van het soort product. Een poeder gaat niet schimmelen maar kan wel microbiologisch besmet zijn, daar zal wat mee moeten. Voor een product met claims tegen rimpels moet een onderbouwing van het effect beschikbaar zijn. Voor een stuk zeep is dat niet nodig. Iedereen weet wel wat een stuk zeep doet.
Wij kunnen slechts adviseren om contact op te nemen met specialisten. Of u dat met ons wilt doen of elders, het belangrijkste is dat u zich in detail laat begeleiden om onvolledigheid van uw dossier te voorkomen.

Wat houdt aanmelding bij het CPNP in?

Indien u voor de eerste keer een cosmetisch product op de europese markt brengt, dient u dit product te notificeren bij de europese Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). Hiermee is de informatie over  cosmetische producten electronisch toegankelijk voor controle-autoriteiten van de lidstaten. Met nadruk: een CPNP notificatie is geen “goedkeuring” van uw product. CPNP wijst ook geen producten af. Een product wordt aangemeld en klaar. Niets meer, niets minder.

De gedachte achter CPNP is dat op Europees niveau inzicht ontstaat over de producten die op de Europese markt aanwezig zijn en waar autoriteiten informatie over samenstellingen kunnen vinden als zich bijvoorbeeld gezondheidsproblemen voordoen.

Moet ik mijn cosmetica laten testen of goedkeuren?

Een veel voorkomend misverstand voor cosmetica is dat “iemand”, meestal een autoriteit, het zou moeten goedkeuren. Dat is niet zo. De fabrikant of importeur is zelf verantwoordelijk en kan naar eigen inzicht op elk gewenst moment een product op de markt brengen.
Dat wil niet zeggen dat u als fabrikant of importeur nergens aan hoeft te voldoen. Uw cosmetica valt onder de Cosmetics Regulation (EC)1223/2009. Op het moment dat de verkoop start moet het product zijn aangemeld bij het CPNP en er moet een Product Informatie Dossier (PIF) zijn.

GHS / CLP & REACH

Wanneer moet mijn product aangemeld of geregistreerd worden bij een Antigifcentrum?

De regels voor het al dan niet verplicht aanmelden bij een Antigifcentrum zijn helaas niet Europees geregeld en verschillen dus van land tot land. Info-Care is op de hoogte van de verschillende procedures en helpt u graag verder. Over het algemeen kan gesteld worden dat indien een product geclassificeerd is, een aanmelding nodig is. Voor niet geclassificeerde producten is het niet altijd verplicht maar vaak wel aangeraden.

Hoe weet ik dat het etiket van mijn product juist is?

Hoofdstuk 2.2 van uw SDS geeft richtlijnen voor alle verplichte teksten en afbeeldingen op het etiket van uw product. In principe zijn de etiketsteksten Europees geharmoniseerd. Echter, Europa zou Europa niet zijn als er niet toch af en toe verschillen zijn. De landen hebben soms bijzondere regels opgesteld voor specifieke producten. Bedenk in dat geval dat de etiketsteksten in de verschillende talen en landen geacht worden gelijk te zijn. Dus, heeft u omwille van een Duitse regeling extra tekst op het etiket staan in Duitsland, dan moet het Nederlandse etiket daar gelijk aan worden gemaakt. Zeker als u met een meertalig etiket het product in beide landen verkoopt.

In welke taal moet mijn SDS opgesteld worden?

De SDS moet opgesteld worden in de taal van het land waar uw product aangeboden wordt. Info-Care levert SDS-en in 27 talen.

Heeft u SDSen nodig voor buiten de EU, neem dan contact net ons op voor de mogelijkheden en vereisten.

Aan wie moet ik een SDS verstrekken?

Aan de professionele afnemers van uw product. U hoeft dus geen SDS te verstrekken aan consumenten.

Wanneer moet ik een SDS van mijn product laten opstellen?

In de praktijk adviseren wij van elk product een SDS op te stellen. De reden daarvoor is dat transporteurs en magazijnbeheerders moeten kunnen aantonen of een product wel of niet gevaarlijk is bij transport of opslag. Ook als het product niet gevaarlijk is willen zij dat middels “een papier” bevestigd hebben. U kunt natuurlijk steeds een brief of mail sturen, het alternatief waar iedereen blij mee is, is het SDS.

Wat is het verschil tussen een MSDS en een SDS?

Er is geen verschil qua document, alleen de benaming is anders.

MSDS staat voor Material Safety Data Sheet. Dit is de oude term. SDS staat voor Safety Data Sheet. Dit is de nieuwe term welke vanaf heden gevoerd wordt.

Dan is er ook nog de term e-SDS, welke staat voor extended Safety Data Sheet. Dit is een normale SDS met daaraan toegevoegd de Exposure Scenario’s zoals deze zijn mee-geregistreerd tijdens de REACH registratie van de desbetreffende stof.

Wanneer krijg ik te maken met REACH?

Indien u per jaar meer dan 1000 kg van een enkele chemische stof op de Europese markt brengt krijgt u te maken met REACH. 31 mei 2018 was de laatste dag waarop een REACH registratie ingediend kon worden van bestaande stoffen die geproduceerd of geimporteerd worden in hoeveelheden vanaf 1 ton per jaar.

Indien u registratie-plichtig bent, maar u heeft geen registratie ingediend bij het Europees Chemicalien Agentschap (ECHA), dan kunt u vanaf 1 juni 2018 niet langer legaal uw desbetreffende stoffen produceren of importeren in de EU/EEA.

U zult zo spoedig mogelijk alsnog een registratie moeten indienen. Indien u al beschikt over een pre-registratie nummer of een inquiry nummer, kan de stof direct geregistreerd worden, Is er geen pre-registratie nummer of inquiry nummer, dan zal er eerst een inquiry bij ECHA ingediend moeten worden.

Als een registratie na 31 mei 2018 ingediend wordt bij ECHA, mag u de productie of import pas weer (her-)starten nadat u het registratie nummer heeft ontvangen.

Ik importeer chemische stoffen of mengels van buiten de EU. Wat zijn mijn verplichtingen?

U krijgt te maken van REACH wetgeving (EC)1907/2006. Daarnaast zult u hoogstwaarschijnlijk een SDS moeten laten opstellen en mogelijk uw product aanmelden bij een Antigifcentrum. Voor cosmetische producten gelden andere regels. Zie hiervoor de FAQ bij het kopje Cosmetica.